Corporació. Taulell d'anuncis

2017

ANUNCI sobre l' aprovació de Bases per a la formació de borsa lloc de treball auxiliar administratiu destinada a cobrir, mitjançant nomenament interí o contractació temporal, possibles vacants o substitucions del personal de plantilla de l'ajuntament dels Pallaresos.

1. Bases

2. Anunci BOPT sobre aprovació de Bases

3. Instància presentació documentació

4. Decret aprovació relació provisional admesos i exclosos, i fixació data inici proves

 

EDICTE: Atès que finalitza el mandat del jutge de Pau titular, es posa en coneixement de totes les persones que estiguin interessades en desenvolupar el càrrec esmentat i reuneixin els requisits legals, poden presentar la seva sol·licitud acompanyada de currículum a les oficines de l'ajuntament durant el termini d'un mes comptat de de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. (25 d'abril de 2017)

1.EDICTE

 

ANUNCI sobre l' aprovació de Bases del procés selectiu per a la provisió interina, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de dues places d' agutzil-vigilant de seguretat pública, vacants a la plantilla de personal, amb formació de borsa de treball.

Per Decret de l' alcaldia núm. 700/2016 de 29 de Desembre de 2016 es van aprovar les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió interina de dues places d' agutzil-vigilant de seguretat pública, vacants a la plantilla de personal, amb formació de borsa de treball.

Podeu consultar l' anunci a l' enllaç adjunt:

1.- Bases

2.- Publicació al BOPT número 19 del 27 de gener de 2017

3.- INSTÀNCIA

4.-Relació d'aspirants admesos i exclosos

5.-Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos i dates de les primeres proves

6.- Acta del tribunal de les proves de selecció

7. Proves físiques 27 d'abril de 2017

8. Prova teòrica 03 de maig de 2017

9. Resultat prova de cultura general 04 de maig de 2017

10. Resultat prova pràctica 04 de maig de 2017

11. Acta resultat prova psicotècnica

12. Acta final procés selecció de data 11 de maig de 2017

 

 

 

 

2016

 

1- PROCEDIMENT PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA ORDINÀRIA D'OFICIAL 2A ( CATAEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2/IV), PLAÇA ADSCRITA A ÀREA 02 NETEJA PÚBLICA VIÀRIA AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

1.- Bases per la contractació laboral temporal plaça adscrita a Àrea 02 neteja pública viària Ajuntament dels Pallaresos

2.- Llistat admesos i exclosos

 

2- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN POLIESPORTIU 1A FASE

1.- Edicte bopt de 26 de gener de 2016 número 16

2.- Aprovació definitiva pista poliesportiva 2016

 

3.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2016 I PLANTILLA ORGANICA

 

4.- BASES PER A LA FORMACIÓ DE BORSA LLOC DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIU (SUBGRUP DE FUNICÇO C2/ CATA PROFESSIONAL LABORAL IV) DESTINADA A COBRIR, MITJANÇANT NOMENAMENT INTERÍ O CONTRACTACIÓ TEMPORAL, POSSIBLES VANCANTS O SUBSTITUCIONS DE PERSONAL DE PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

1.- Bases publicades al BOPT número 10 de febrer de 2016-número 27

2.- INSTANCIA

3.- Llistat admesos i exclosos

4.- Llista definitiva admesos i exclosos

5.-Llista admesos i exclosos prova de català

6.-Resultat definitiu

 

 5.-  PRESSUPOST ANY 2016

EDICTE APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA ORGANICA 2016

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST I PLANTILLA ORGÀNICA 2016

 

6.- CEMENTIRI MUNICIPAL

EDICTE APROVACIO INICIAL MODIFICACIONS REGLAMENT DEL CEMENTIRI

 

7.- SEU ELECTRONICA

EDICTE APROVACIO INICIAL REGLAMENT SEU ELECTRONICA I DE LA FACTURACIO

 

8.- BASES DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN RÈGIM D'INTERINATGE PLAÇA D'AUXILIAR DE BIBLIOTECA (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2/IV) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

1.- Bases publicades al BOPT número 77 de 22 d'abril de 2016

2.- Instància

3.- Llistat provisional admesos i exclosos

4.- Llistat definitiu admesos i exclosos

5.- Resultat prova català

6.- Resultat prova teòrica

7.- Resultat definitiu

 

9.- BASES DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ INTERINA PER VACANT PLAÇA D'OFICIAL 2a (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2 / IV), ADSCRITA A ÀREA 02 NETEJA PÚBLICA VIÀRIA AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, AMB FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

1. - Bases reguladores per a la provisió de vacant d'oficial 2a adscrita a àrea 02 neteja pública viària

2. - Instància

3.- Llistat provisional admesos i exclosos

4.-Llistat definitiu admesos i exclosos

 

10.- BASES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS DE PERSONAL DE BRIGADA PEONS COMESES DIVERSES (CATEGORIA PROFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

1.- Bases reguladores per a la formació de borsa de treball personal brigada peons

2. - Instància

3.- Llistat provisional admesos i exclosos

4.- Llistat definitiu admesos i exclosos

5.- Resultats prova català

6.- Resultat definitiu

 

10.- CONVOCATÒRIA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PUBLIC DE LES INSTAL·LACIONS UBICADES A L'AV. CATALUNYA 10 (PISCINIA MUNICIPAL), QUE COMPRENEN LOCAL DESTINAT A BAR-CAFETERIA I XIRINGUITO.

1. - Edicte BOPT de 24 de maig de 2016 - número 98

2. - Plec de clàusules econòmico administratives i tècniques particulars que han de regir la concessió administrativa de domini públic de l'ús privatiu del bar cafeteria i xiringuito de la piscina municipal

 

11.- BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2 / IV) REFORÇ COMPTABILITAT AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

1.- Bases per a la contractació d'aux. administratiu reforç comptabilitat i formació borsa de treball

2.- Llistat admesos i exclosos

3.- Resultats prova català

4.- Resultat definitiu

 

12.- EDICTE PUBLICACIÓ MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

 

13.- BASES MÍNIMES DE LA LICITACIÓ, SOTA LA CATEGORIA DE CONTRACTE MENOR ADMINISTRATIU ESPECIAL, DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES FESTES I ACTES QUE ORGANITZI L'AJUNTAMENT ENTRE EL 15 DE JULIOL DE 2016 A 1 DE JUNY DE 2017

1.- Bases de licitació de contracte administratiu especial, de l'explotació del bar de les festes i actes que organitzi l'Ajuntament, corresponents a la publicació al BOPT núm. 121 de 27 de juny de 2016

2.- Proposta adjudicació del bar de les festes 2016/2017

 

14.- BASES PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ INTERINA PLAÇA DE BIDELL/CONSERGE DE L'ESCOLA SANT SEBASTIÀ (CATEGORIA PROFESSIONAL V / AGRUP. PROF. ORDENANÇA/SUBALTERN), VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, AMB FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A POSSIBLES SUBSTITUCIONS

1.- Bases per a la provisió interina de bidell/conserge de l'escola Sant Sebastià amb formació de borsa de treball

2.- Bases publicades al BOPT número 130 de 8 de juliol de 2016

3.- Instància

4.- Llistat admesos i exclosos

4.- Llistat provisional admesos i exclosos

5.- Llistat definitiu admesos i exclosos

6.- Resultats prova català

7.- Resultat definitiu

 

15.- BASES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS DE PERSONAL DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES, EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS (CATEGORIA PROFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

1.- Bases publicades al BOPT número 149 de 4 d'agost de 2016 per a la formació de borsa de treball de personal de neteja

2.- Instància

3.- Llistat admesos i exclosos

4.- Resultat definitiu

 

16.- ACORD MODIFICACIÓ INICIAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS, RELATIU A CANVIS DE SISTEMES DE ZONA VERDA I EQUIPAMENTS EXP. 1/2016

 

17.- ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES LOCALS DE PROPIETAT MUNICIPAL

 

18.- APROVACIÓ DELS PADRONS MUNICIPALS D'IBI RÚSTICA, URBANA, ACTIVITATS ECONÒMIQUES, IAE, VEHICLES IVTM, CLAVEGUERAM, ESCOMBRARIES, CEMENTIRI, GUALS I RÈTOLS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016

 


 

 

 

Descàrregues

BASES AJUTS ESCOLARS 2016/2017
BASES AJUTS ESCOLARS 2016/2017
Resultats proves físiques concurs oposició places Agutzil-Vigilant
Resultats prova teòrica concurs oposició places Agutzil-Vigilant
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.